Mijn werk

De rode draad door mijn werkende leven is samen te vatten als ‘dokters en kwaliteit’. Of iets specifieker, de kwaliteit van (het functioneren van) medisch specialisten. Op deze pagina vertel ik daar meer over en op deze website kunt u vinden wat dat heeft opgeleverd (mijn performance), wat me nu bezighoudt (mijn nieuws) en waar ik mee bezig ben (mijn agenda).

Trots

Ik sta er niet zo vaak bij stil, maar als ik dat wel doe – zoals nu bij het schrijven van deze tekst –, dan moet ik bekennen dat ik er best trots op ben dat professional performance van artsen als thema ‘staat’. In het bijzonder dat ik het heb kunnen helpen vormgeven door onderzoek en praktijk samen te laten evolueren. Zowel mijn jarenlange ‘rondkijken’ in de praktijk van de medisch specialistische gezondheidszorg (lees verder op deze pagina) als mijn benoeming tot hoogleraar Professional Performance (AmsterdamUMC/UvA, 2013) zijn daarbij belangrijk gebleken. Het wetenschappelijk onderzoek ondersteunt, stimuleert, evalueert en stuurt zo de praktijk van professional performance van medisch specialisten. De praktijk vraagt, remt zo nodig, en voedt het wetenschappelijk onderzoek. Volgens mij een win-win.

Ik ben een pionier, bewandel nieuwe wegen. Ik leg linkjes en verbind: mensen, ideeën, theorieën, mogelijkheden. Ik heb goede maatschappelijke voelsprieten en probeer ontwikkelingen te vertalen naar (zorg)organisaties. Dat lukt gelukkig best vaak. Ik kan goed luisteren, heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ben creatief en kan mensen in beweging krijgen. De meest gehoorde feedback die ik krijg is dat ik inspirerend ben. Ik voel me rijk met een geweldige onderzoeksgroep (zie verder) op de afdeling Medische Psychologie van het AmsterdamUMC waaraan ik in het AMC leiding mag geven. Ambitieuze, creatieve, eigen-wijze en zorgzame mensen, wie wil nou niet zo’n werkomgeving? 

Hoezo dokters?

Eigenlijk ben ik geïnteresseerd in alles wat artsen beweegt en wat ze laten zien in de uitoefening van hun vak. De dokters zelf (wat drijft hen, hoe kijken ze naar zichzelf en naar de wereld, hoe leren ze, hoe oordelen ze?), hun werk (hoe voeren ze hun praktijk, hoe combineren ze al die verschillende professionele rollen, hoe zouden ze zich staande?) en de uitkomsten van hun handelen (voelt de patiënt zich gezien en gehoord, wordt de patiënt er beter van, hoe meten ze kwaliteit, verbeteren ze ook als dat kan?).

Mijn CV in het kort

In mijn diverse functies heb ik ontzettend veel kunnen ‘rondkijken’ in de praktijk. Ik heb gewerkt met en geleerd van individuele artsen/specialisten, hun vakgroepen, ziekenhuisorganisaties, hun wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties. Ik heb me verplaatst in verschillende perspectieven.

Ik studeerde aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, Health Policy and Management (ESHPM, destijds instituut Beleid en Management Gezondheidszorg - iBMG). Deze studie bood me een brede oriëntatie op de gezondheidszorg; nog steeds kan ik voor het begrijpen van ons complexe zorgsysteem terugvallen op de kennis die toen werd aangereikt. Dit laat onverlet dat ik me specialiseerde en koos voor een focus op de curatieve zorg, in het bijzonder de medisch specialistische zorg. Ik promoveerde aan de UvA (2003) op een proefschrift over de Visitatie van Medisch Specialisten. In 2013 werd ik aan de UvA benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht Professional Performance. In 2020/2021 bracht ik een academisch jaar door aan de Amerikaanse Stanford Universiteit, bij het prestigieuze Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (CASBS). Daar verdiepte ik me in ‘vrouwen en het vrouwelijke in de geneeskunde’.  

Sinds 1991 bekleed(de) ik verschillende rollen in de intramurale, curatieve gezondheidszorg: onder andere als adviseur kwaliteit van specialisten bij het Kwaliteitsinstituut CBO (Utrecht), als zelfstandig organisatieadviseur en sinds 2013 als hoogleraar Professional Performance (UvA, Amsterdam). Naast mijn primaire functie als hoogleraar in het Amsterdam UMC vervul ik verschillende nevenfuncties: ik ben bestuurslid van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH; sinds 2022) en Commissaris/Toezichthouder in de zorg (sinds 2015 Amphia Ziekenhuis, Breda. Voorheen de St. Anna Zorggroep, Geldrop - tot 2012, en van Stichting Pink Ribbon). Verder steun ik van harte de Stichting Leading Doctors (als lid Raad van Aanbeveling) en PPP-zorg (als lid van het Comité de Patronage). 

Eerder was ik o.a. lid van de Wetenschappelijke Advies Raad van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ, tot 2017), de ZonMw programmacommissie Gender & Gezondheid (tot 2022) en van de Raad voor Advies van de Protestants Theologische Universiteit (tot 2022). 

Dokters als onderzoeksobject & partners

In de loop der jaren ben ik nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitsvisitatiemodel (OMS en CBO, 2004), was ik projectleider van het landelijke project evaluatie van het Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS, 2007) en was ik actief betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen als lid van twee achtereenvolgende Commissies Scherpbier (zie Rapport Scherpbier 2009, over de Kwaliteitsindicatoren voor de opleidingen, en 6 jaar later rapport Scherpbier 2.0, over het Kwaliteitszorgkader vervolgopleidingen).

In het AMC ontwikkelde ik voor de vervolgopleidingen samen met medisch specialisten, aios en onderzoekers, in 2006 het SETQ-systeem (System for Evaluation of Teaching Qualities) met behulp waarvan de opleidingskwaliteiten van individuele medisch specialisten kunnen worden geëvalueerd. Inmiddels zijn we tientallen publicaties over het SETQ-systeem verder (zie mijn publicaties). De SETQ bleek het begin te zijn van de ontwikkeling van het Professional Performance & Compassionate Care (PP&CC) programma. Ingewijden kennen bijvoorbeeld ook enkele andere evaluatiesystemen die nu onderdeel zijn van het PP&CC-portfolio zoals de D-RECT, TeamQ, INCEPT/IFMS en de VitaTool (a.k.a. The WellNext Scan). Op de website van de onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care (PP&CC) kunt u zich hierover informeren (www.professionalperformance-Amsterdam.com). Hier staat ook dat alle instrumenten online beschikbaar zijn via het web-based platform Perito Professional Performance, een samenwerking tussen mijn onderzoeksgroep en software ontwikkelaars Esperto.

De onderzoeksgroep PP&CC is een multidisciplinaire groep onderzoekers. Afwisselend sluiten medici, sociologen, psychologen, gezondheidswetenschappers en/of onderwijs-, bestuurs- of andere kundigen zich aan. Met de alumni van de groep houd ik graag contact, en met een aantal toppers werk ik nog steeds samen. 

Met ‘mijn’ onderzoekers van de PP&CC-groep, met andere collega-onderzoekers en met praktiserend artsen zet ik me graag in om het vakgebied professional performance & compassionate care verder te ont-wikkelen. Hoofdthema’s zijn en blijven de evaluatie van de performance van artsen en hun professionele ontwikkeling, het opleidingsklimaat binnen de vervolgopleidingen en de relatie ervan met de kwaliteit van zorg, de vitaliteit van artsen, (zelf)compassie in de (medische) zorg, en de rol van vrouwen en feminiene kwaliteiten in de geneeskunde. 

Naast het onderzoek verzorg ik in het Amsterdam UMC met plezier onderwijs aan studenten en aios, ben ik een van de IFMS-gespreksleiders voor medisch specialisten, benoem ik met de AMC Spinoza-commissie de (internationale) Spinoza gasthoogleraren en richtte ik op verzoek het Women Academics Network AmsterdamUMC (WANA) op.